Algemene Voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens

Fario Jan

Egemstraat 59

8740 Pittem (België)

GSM +32 495 36 42 97

BE 0882.388.709

 

 

1. TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod van Fario Jan in zijn webwinkel en op alle tussen de consument en Fario Jan aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

 

2.TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Fario Jan langs elektronische weg heeft aanvaard.

Fario Jan treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.

Fario Jan kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Fario Jan op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.

Het staat Fario Jan vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij Fario Jan en hij hoeft dit niet te motiveren. Indien Fario Jan een bestelling of aanvraag weigert, deelt Fario Jan dit mee aan de consument.

 

3. HET AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Fario Jan niet. Fario Jan is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Fario Jan is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Fario Jan. Fario Jan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Fario Jan gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Fario Jan niet.

 

4. DE PRIJS/ VERZENDKOSTEN

De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief BTW.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Extra kosten voor verzending zullen aangerekend worden. Dit verschil al naargelang de bestemming van de bestelling.

De verzending wordt slechts tot een beperkt aantal landen opgenomen, zodat er nog een aanvaardbaar bedrag verzendingskosten kan toegepast worden.

 

5. BETALING

De Klant kan de gewenste artikelen in zijn online winkelmandje plaatsen met behulp van de Bestel-knop bij elk product. Hij kan de inhoud van zijn winkelmandje online raadplegen en overgaan tot aankoop door zijn facturatie en verzendgegevens in te vullen en te bevestigen.

Bestellingen via de webwinkel worden via voorafgaande overschrijving voldaan.

Fario Jan kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt op de internetsite. Online betalingen worden via betaalprovider verzorgt.

 

Fario Jan is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

In het geval dat met Fario Jan een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

In het geval dat voor een betaalwijze met een credit card wordt gekozen, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Fario Jan is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.

Ten laste van de consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die Fario Jan als gevolg van niet-nakoming door de consument van diens (betalings-)verplichtingen zal maken.

In geval van niet-tijdige betaling is Fario Jan bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van gerechtelijke kosten daaronder begrepen.6. LEVERING

Fario Jan verzendt, via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Fario Jan.

Als een levering niet, of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de klant daarover zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Fario Jan is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Fario Jan was geboden.7. RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT

Goederen aangekocht tijdens promotie, uitverkoop worden niet teruggenomen of omgeruild.

De klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd, mits de producten niet zijn gedragen of anderszins zijn gebruikt of geopend.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Fario Jan via een ondubbelzinnige verklaring (vb schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht, moet u de ontvangen goederen zo snel mogelijk en uiterlijk 14 dagen nadat u de verkoper op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om van de aankoop af te zien, terugsturen.  De artikelen worden in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen terug gestuurd. U kunt aansprakelijk gesteld worden voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de karakteristieken vast te stellen en de goede werking van de goederen na te gaan.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Fario Jan zorgt voor terugbetaling binnen 30 dagen, na ontvangst terugbezorgde goederen, en het door de consument betaalde, exclusief verzendkosten. De kosten voor het retourneren van de goederen zijn ten laste van de klant.

Uitzondering op herroepingsrecht:

Bestellingen van goederen op maat, levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen of duidelijk voor een specifiek persoon bestemd. Goederen die speciaal besteld werden op vraag klant. Goederen met een beperkte houdbaarheid. Geopende goederen, onvolledige goederen, goederen die kort houdbaar zijn, goederen die niet meer in originele verpakking zitten. Levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten. Levering van verzegelde artikelen.

Ruilen is niet mogelijk.8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

De artikelen blijven eigendom van Fario Jan tot op moment van gehele betaling door de klant is voldaan.

De klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

9 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Fario Jan staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Fario Jan is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Fario Jan.

Indien Fario Jan, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Fario Jan aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Fario Jan behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

De consument is gehouden Fario Jan te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Fario Jan mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.

Het is mogelijk dat Fario Jan op zijn internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Fario Jan is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Fario Jan zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 7 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

10. OVERMACHT

In geval van overmacht is Fario Jan niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

11. SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Fario Jan beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Fario Jan zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 12. PRIVACY DISCLAIMER

Door te bestellen geeft de consument gelijkertijd toestemming aan Fario Jan zo nodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. Fario Jan gebruikt de gegevens van de consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder de toestemming van de consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.

De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Fario Jan worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.

Fario Jan zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

 

13. PERSOONSGEGEVENS/LEEFTIJDSGRENS

Fario Jan accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

 

14. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Fario Jan is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht.

 

15. GESCHILLEN

Het e-mailadres van de klantenservice is fario.jan@skynet.be. Klachten worden doorgaans binnen 10 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur, tenzij in geval van overmacht.

De consument is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn: Consumenten Ombudsdienst, Koning Albert II-laan – 1000 Brussel – www.consumentenombudsdienst.be, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

16. AANTASTING GELDIGHEID NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Fario Jan om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 

17. WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Fario Jan. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.18. BEDRIJFSINFORMATIE EN KLANTENDIENST

Fario Jan is gevestigd te 8740 Pittem, Egemstraat 59 en geregistreerd in de KBO onder nummer: BE 0882 388 709.

De klantendienst is bereikbaar op het nummer: +32 495 36 42 97 of per mail via: fario.jan@skynet.be.